Subskrybuje zawartość

O nas


 W roku akademickim 2012/2013 KNS obchodziło 10-lecie istnienia.

Koło Naukowe Sozologów zostało powołane w roku akademickim 2002/03 przez studentów ochrony środowiska. Aktualnie opiekunem naukowym KNS jest:  dr Marcin Klimski. Obecnie KNS liczy 20 zdeklarowanych członków.

HISTORIA POWSTANIA

Koło Naukowe Sozologów zostało powołane w wyniku inicjatywy studentów ochrony środowiska w roku akademickim 2002/03. Dnia 20 grudnia 2004 r. odbyło się zebranie Koła, na którym przyjęto Regulamin oraz przeprowadzono dyskusję nad Statutem. Wpis do rejestru Kół Naukowych prowadzonego przez Rektora UKSW uzyskało 10 czerwca 2005 r. (nr rejestru R-0161-III-11/05). Pierwsze Walne Zgromadzenie KNS odbyło się 24 listopada 2005 r.

CEL POWOŁANIA

Za cel działalności Koła postawiono przede wszystkim stworzenie forum dyskusyjnego nad istotnymi problemami z zakresu ochrony środowiska, poszerzanie wiedzy przyrodniczej studentów, nawiązywanie kontaktów z czołowymi ekologami, a także integracja grupy studentów.

CZYM JEST KNS?

Koło jest uczelnianą organizacją studencką wpisaną do rejestru prowadzonego przez Rektora UKSW.

CELE, FORMY DZIAŁANIA KNS

 • CELAMI KOŁA SĄ:
  • poszerzanie wiedzy członków z zakresu ekologii i ochrony środowiska;
  • upowszechnianie wiadomości wymienionych w pkt 1 statutu koła;
  • wypracowanie umiejętności zbiorowej pracy naukowej;
  • umożliwienie rozwoju indywidualnych zainteresowań naukowych.

  Koło realizuje powyższe cele poprzez:

  • indywidualne i zbiorowe prace naukowe;
  • organizowanie sesji naukowych i odczytów okolicznościowych;
  • organizowanie imprez o charakterze naukowym i integracyjnym;
  • współpracę  z  innymi  organizacjami i   instytucjami o podobnym
   charakterze w kraju i za granicą.

DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ KNS

 • Co roku organizujemy spotkanie opłatkowe dla Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW.
 • Prowadzimy zbiórkę zużytych baterii.
 • Braliśmy udział w licznych konferencjach i sympozjach naukowych.
  • Konferencje, w których braliśmy udział np.:
   • Konferencja naukowa „Wychowanie dla zrównoważonego rozwoju”
   • Konferencja naukowa „Zmiany klimatu a rolnictwo i obszary wiejskie”
   • Konferencja naukowa „Środowisko a człowiek”
   • Konferencja naukowa „Rola sektora pozarządowego w działaniach na rzecz ochrony klimatu globalnego”
   • Konferencja naukowa "Między Bali a Poznaniem"
   •  Ekospotkania Warszawskie
 • Prowadziliśmy seminaria, warsztaty i szkolenia ekologiczne.
  • Prowadzone przez nasz szkolenia np.
   • Szkolenie z zakresu wykorzystania środków Unii Europejskiej na rozwój lokalnej turystyki i infrastruktury turystycznej rejonów wiejskich
   • Szkolenie z przygotowania planów i prowadzenia warsztatów z zakresu edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży
   • Szkolenie Ekoedukator
 • Organizowaliśmy akcje i programy ekologiczne:
  • Edukacja ekologiczna
  • Społeczna taksówka
  • Edukacja internetowa
 • Organizowaliśmy konkursy: na wykładowcę roku, na najlepszą pracę o tematyce prawa ochrony środowiska.
 • Organizowaliśmy liczne wykłady, odczyty, sympozja i konferencje oraz szkolenia z zakresu ochrony środowiska i ekologii oraz warsztaty w szkołach podstawowych i gimnazjalnych.
  • Wykłady organizowane przez KNS np.:
   • „Europejskie problemy ochrony środowiska”, na który zaprosiliśmy prof. dr hab. inż. Stefana Kozłowkiego
   • „Wpływ środowiska Afryki na jej ludność”, który wygłosił dr Kazimierz Szałata
   • „Alternatywne źródła energii”, który wygłosił nasz kolega Krzysztof Gałuszewski
   • .„Energia atomowa- przyszłość czy zagłada?”, który wygłosił nasz kolega Krzysztof Gałuszewski
   • „Mikrowarstwa jezior- jako miejsce styku dwóch środowisk” wygłoszony przez dr B. Sosak-Świderską
   • „Homeostaza jednego człowieka a równowaga środowiska” wygłoszonym przez dr I. Grochowską
   • „Homeostaza a poziom biologiczny – teoria systemów” wygłoszonym przez dr I. Grochowską
   • „Współczesne wyzwania podejmowane prze ośrodki edukacji ekologicznej na przykładzie OE „Źródła” wygłoszonym przez animatora P. Mazurka
   • Embriologia Caenorhabditis elegans (organizm modelowy)
   • Inwazja biedronki Harmonia axyrdis
   • Anktartyda – z pamięci podróżnika
   • Ptaki w miastach.
  • Organizowane przez KNS odczyty wygłaszane przez naszych członków:
   • „Eutrofizacja jezior”
   • „Ciekawostki dla dociekliwych”
   • „Znaczenie mokradeł i ich zagrożenia”
   • „Wycinanie lasów równikowych”
   • „Problem odpadów”
   • „Niedobór wody na świecie”
   • „Organizmy genetycznie modyfikowane”
   • „Koncepcja Zastosowania bakteriofaga M13 w technologii ochrony środowiska”
   • „Ginący świat”
   • „Wody oligoceńskie na terenie Mazowsza”
   • „Rolnictwo ekologiczne”
   • „Bilans wodny w różnych ekosystemach”
   • „Wpływ przemysłu wydobywczego na środowisko”
   • „Zanieczyszczenie powietrza a zdrowie człowieka”
   • „Monitoring torfowisk”
   • „Wpływ obiektów inżynieryjnych na środowisko”
   • „Promieniowanie jako jeden z czynników klimatycznych”
   • „Ruchy ekologiczne”
   • „Powstawanie i rodzaje chmur”
   • „Wpływ oddziaływań antropogenicznych na wybrane elementy krajobrazu”
   • „Stratyfikacja termiczna w dużych zbiornikach wodnych”
   • „Wpływ rolnictwa, leśnictwa i akwalumeturji na środowisko”
   • „Parametry jakościowe wody i sposoby ich pomiaru”
   • „Monitoring roślin naczyniowych na przykładzie wrzosów”
   • „Znaczenie mikroflory glebowej w procesach środowiskowych”
   • „Wiatr i prądy morskie i ich powiązanie z ochroną środowiska”
   • „Sieć ekologiczna Peen i Pee Emerand”
   • „Pestycydy - rozwiązanie problemu głodu czy zagrożenie dla ludzkości?”
   • „Polityka przestrzenna zagospodarowania kraju”
   • „Zrównoważony rozwój - czym jest dla nas?”
   • „Specyfikacja oznaczeń obiektów ekologicznych”
   • „Piękno polskiej przyrody na przykładzie Tatrzańskiego parku Narodowego”
   • „Genetyczne modyfikacje wirusów szansą dla ochrony środowiska”
   • „Ocena osiągnięć biologii molekularnej w wybranych procesach biodegradacji”
   • „Metodyka zajęć przyrody - jak nauczać, aby być zrozumianym?”
   • „Rola ATP w komórce”
   • „Wpływ promieniowania UV i ozonu na życie”
   • „Efektywność energetyczna”
   • „Kotlina Orawsko Nowotarska- przykład monitoringu środowiska naturalnego”
   • „Religia i kultura ekologiczna motywacją do ochrony środowiska”
   • „Ekoterroryzm”
   • ”Tereny Rekreacyjne – funkcje, znaczenie, zasady lokalizacji”
   • "Przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury”
   • „Bezpieczne, ekologiczne i racjonalne wykorzystanie energii elektrycznej”
   • „Atmosfera”
   • „Typy genetyczne jezior”
   • „Woda”
   • „Charakterystyka opadów atmosferycznych”
   • „Energia uzyskiwana z biomasy”
   • „Nowoczesne techniki pomiarowe”
   • „Rola społeczeństwa w kwestii ochrony środowiska”
   • „Hipotezy Milankovica”
   • „Katastrofy ekologiczne wywołane przez człowieka”
   • „Spaliny samochodowe”
   • „Wskaźniki jakości wody”
   • „Strategie ochrony przyrody”
   • „Zanieczyszczenia wody”
   • „Ekoznaki”
 • Przeprowadziliśmy badania:
  • Czystości wód w augustowskich jeziorach;
  • Badanie obserwacyjne natężenia ruchy samochodów ciężarowych w Augustowie;
  • Zachowań behawioralnych w warszawskim Ogrodzie Zoologicznym.
 • Od 2005 r. wydajemy gazetkę „Skarabeusz” poświęconą tematyce ekologicznej.
 • Współorganizowaliśmy liczne wydarzenia:
  • Dzień Ziemi Na Polach Mokotowskich w Warszawie;
  • Juwenalia UKSW;
  • Piknik Psychologiczny UKSW i  Naukowy UKSW;
  • Konferencję naukową „Digitalizacja a rynek mediów elektronicznych w Polsce”;
  • Konferencję naukową z okazji 5 –lecia Instytutu EiB UKSW;
  • Kilkukrotnie Targi Edukacyjne min. w Warszawie, Łosicach, Garwolinie, Siedlcach;
  • Piknik Naukowy Polskiego Radia;
  • Warszawskie Dni Recyklingu;
  • Bielański Dzień Dziecka;
  • Szkolenie Ekoedukator;
  • Warsztaty Instytutu Ekologii i Bioetyki.
 • Organizowaliśmy panele dyskusyjne dla członków KNS.
 • Reprezentowaliśmy kierunek naszych studiów- Ochronę Środowiska, podczas:
  • Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego;
  • Dni Otwartych Drzwi na UKSW;
  • Targów Szkół Wyższych Ex-po.
 • Nawiązaliśmy współpracę z:
  • Re-Eko
  • EkoFys-em
  • Ośrodkiem Działań Ekologicznych „Źródła”
  • Fundacją Aeris Futuro
  • Grupą artystyczną HIHOT
  • Stowarzyszeniem na rzecz ekorozwoju Agro-Group
  • Ligą Ochrony Przyrody
  • Nawiązanie współpracy z Kołami Naukowymi UKSW w szczególności z:
  • KN Studentów Psychologii
  • KN Studentów Filozofii Przyrody
  • KN Studentów Matematyki „Fraktal”.
 • Rozpoczęliśmy prace nad:
  • Księgą roczników Ochrony Środowiska UKSW;
  • Księgą Pamięci Studentów Ochrony Środowiska UKSW.
 • Zorganizowaliśmy dla chętnych studentów Ochrony Środowiska praktyki w:
  • Kampinoskim Parku Narodowym;
  • Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska;
  • Głównym Inspektoracie Ochrony środowiska.
 • Patronowaliśmy:
  • Obozowi zimowemu dla studentów Ochrony środowiska w Białce Tatrzańskiej;
  • Majówce studentów Ochrony środowiska w Augustowie.
 • Zorganizowaliśmy wycieczki otwarte do:
  • Muzeum Ziemi;
  • Kampinoskiego Parku Narodowego.
 • Zorganizowaliśmy wycieczki członków KNS:
  • Pielgrzymkę członków do Częstochowy;
  • Wycieczkę integracyjną członków do Krakowa, nad Narew;
  • Wycieczkę członków Koła Naukowego do Wadowic, Oświęcimia, Zakopanego;
  • Wycieczkę do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej,  do wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska, do NFOŚiGW,  do Instytutu Badań Atomowych w Świerku.

Działalność KNS to również udział w sympozjach oraz organizowanie sesji naukowych np.:
1. Odzysk, recykling i gospodarka odpadami zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju;
2. Idea Zielonych Płuc Polski;
3. Konflikty społeczno – ekologiczne;
4. Zarządzanie wiedzą w agrobiznesie zgodnie z potrzebami środowiska społeczno – przyrodniczego;
5. Dary Ziemi a różnorodność biologiczna w rolnictwie;
6. Polityka ekologiczna i prawo ochrony środowiska.

Oprócz udziału w konferencjach i organizowania spotkań z wybitnymi wykładowcami obszarem zainteresowań Koła jest kształcenie studentów z zakresu ochrony środowiska poprzez praktyki, a także integracja naszych studentów.