Subskrybuje zawartość

Słowniczek

Sozologia - Termin sozologia powstał w 1965 roku i został wprowadzony przez polskiego geologa Walerego Goetla. Nazwa pochodzi od połączenia dwóch greckich słów: sódzein (ochraniać) oraz logos (nauka). Jest to nauka, często niesłusznie mylona z terminem ekologia, zajmująca się ochroną środowiska, badaniem przyczyn i następstw degradacji przyrody oraz poszukiwaniu sposobów minimalizacji lub całkowitego wykluczenia negatywnych skutków działalności człowieka, oddziałującej na środowisko naturalne.Skupia się nie tylko na poszukiwaniu rozwiązań teoretycznych, ale stawia sobie za główny cel wprowadzanie praktycznych metod i zastosowań mających wpływać na minimalizację negatywnego wpływu działalności człowieka na przyrodę.

Sozologia dzieli się na następujące dziedziny:

  • sozologia szczegółowa - zajmuje się genezą poszczególnych przekształceń w środowisku oraz ich wpływu na życie człowieka i społeczeństwo
  • sozologia dynamiczna - opiera się na badaniu zakresu i dynamiki zmian zachodzących w środowisku
  • sozologia planistyczna - modeluje i planuje działalność człowieka na tle środowiska
  • sozotechnika - bada środki oraz techniki służące kształtowaniu środowiska i zapobieganiu negatywnym zmianom. Określa praktyczne metody ochrony środowiska.
  • sozografia - opisuje środowisko w ujęciu jakościowym, statystycznym oraz ilościowym
  • sozonomia

***

Ekologia, dziedzina nauk przyrodniczych badająca wzajemne stosunki pomiędzy organizmami żywymi (lub ich grupami), a otaczającym je światem zewnętrznym. Dzieli się na autekologię i ekologię ogólną - synekologię. Ta ostatnia na ekologię populacji i badania ekosystemów.

Autekologia jest nauką o wymaganiach poszczególnych organizmów względem czynników ekologicznych. Synekologia zajmuje się grupami organizmów, ich wzajemnymi relacjami, a także zależnością od warunków środowiska.

Cechą charakterystyczną ekologii ogólnej, odróżniającą ją od innych nauk biologicznych, jest zainteresowanie strukturą i funkcjonowaniem układów ponadorganizmalnych, tzn. powyżej poziomu pojedynczego organizmu, np. populacjami,biocenozami, biosferą. Duże praktyczne znaczenie, ze względu na wzrastające zagrożenie środowiska życia człowieka, posiada ekologia środowiskowa (sozologia), zbliżająca ekologię do nowocześnie ujmowanej  geografii a także ekologia człowieka.

W zależności od zainteresowania strefą, w której żyją organizmy, ekologię dzieli się na ekologię morza (oceanologię), wód śródlądowych (limnologię) i lądów (epeirologię). Określaniem warunków życia organizmów i budową zbiorowisk roslinnych w minionych epokach geologicznych zajmuje się paleoekologia. Główną zasadą ekologii jest jedność organizmu ze środowiskiem.

***