Subskrybuje zawartość

Ekologiczne Święta, Dni i akcje

·         Światowy Dzień Mokradeł – 2 luty

o   Dzień organizowany jest w ponad 95 krajach przez przyrodnicze organizacje pozarządowe, agencje rządowe oraz instytucje. W Polsce są to np. parki narodowe, regionalne zarządy gospodarki wodnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, uczelnie i różne organizacje (m.in. Centrum Ochrony Mokradeł, WWF Polska). W czasie Dnia (lub Tygodnia) Mokradeł organizowane są konferencje, wycieczki edukacyjne, konkursy, audycje w mediach, a czasem uruchamianie nowych programów ochronnych lub powoływanie nowych obszarów chronionych. Zasadniczym celem obchodów Dnia Mokradeł jest podnoszenie świadomości społecznej w zakresie roli ekologicznej i gospodarczej obszarów wodno-błotnych. Zgodnie z konwencją ramsarską mokradło to obszar leżący na pograniczu środowiska wodnego i lądowego, czyli zarówno obszary podmokłe (bagna), jak i wszelkie wody śródlądowe, a także najpłytsze przybrzeżne wody morskie, ale w czasie Dnia Mokradeł uwaga poświęcana jest również nieco szerszym obszarom (np. łęgom, które poza powodziami nie są pokryte ani przesycone wodą).

·         Światowy Dzień Obszarów Wodno-Błotnych [World Wetland Day]  - 2 lutego 

o   Mokradła to ekosystemy zagrożone. W dwudziestym wieku zanikła lub została zdegradowana ponad połowa mokradeł na świecie. Główną przyczyną ich niszczenia jest eksploatacyjne podejście społeczeństw do gospodarowania zasobami przyrody, niezadowalający stopień przestrzegania przepisów ochrony środowiska, ale również niski stan świadomości ekologicznej społeczeństw, które często traktują obszary wodno-błotne jak nieużytki. 2 lutego 1971 roku, nad brzegiem Morza Kaspijskiego w irańskim mieście Ramsar, podpisano konwencję o ochronie obszarów wodno-błotnych (zwanych też mokradłami). Ratyfikacja Konwencji była reakcją na alarmujące tempo wymierania ptaków na naszej planecie.

·         Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej  - 11 lutego  

o   Zima to najtrudniejszy okres dla dzikich zwierząt i ptaków. Niskie temperatury, zamarznięta, przykryta śniegiem ziemia sprawiają, że trudno im zdobyć pożywienie i przetrwać do wiosny.  W trosce o stworzenie zwierzynie żyjącej na wolności właściwych warunków bytowania, a także chcąc przeciwdziałać narastaniu szkód spowodowanych przez nią w uprawach rolnych i leśnych, leśnicy i myśliwi budują paśniki dla zwierzyny płowej (sarny, jelenie), lizawki solne, gromadzą paszę treściwą, objętościową suchą oraz objętościową soczystą, zakładają poletka żerowe, poletka produkcyjne, wysadzają drzewa w remizach i na terenach leśnych. Dokarmiając zwierzaki możemy im pomóc!

·         Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu Wobec Tam [International Anti-Dam Day] - 14 marca 

o   Do 2000 roku na świecie zbudowano 45 000 wielkich zapór wodnych. O skutkach budowy wielkich tam, co roku 14 marca informują  obywateli organizacje ekologiczne i społeczne. Budowanie zapór wodnych w celu pokrycia  zapotrzebowania na wodę i energię to skomplikowane zagadnienie. Podczas planowania takiej inwestycji społeczeństwa staja przed koniecznością kompleksowych wyborów i koniecznością zapewnienia odpowiedniej ochrony środowiska przyrodniczego. „Dzień Sprzeciwu Wobec Tam ” koordynowany jest przez International Rivers Network z USA, a w Polsce tą tematyką zajmuje się Klub Gaja.

·         Dzień Ziemi – 20 marca

o   akcje prowadzone corocznie wiosną, których celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. Organizatorzy Dnia Ziemi chcą uświadomić politykom i obywatelom, jak kruchy jest ekosystem planety ludzi. Na obchody składa się zwykle wiele wydarzeń organizowanych przez różnorodne instytucje. Korzenie Dnia Ziemi wiążą się z obserwacją przesilenia letniego, będącą okazją do wykorzystania sprzyjającej aury, która ma ułatwić zorganizowanie udanych imprez masowych.

·         Dzień Ochrony Morza Bałtyckiego [Baltic Day] - 22 marca

o   Morze Bałtyckie jest morzem śródlądowym, głęboko wciśniętym w ląd. Dlatego też wody w Morzu Bałtyckim mają stosunkowo niskie zasolenie, którego poziom waha się od 30 ‰ w rejonie cieśnin duńskich do 3‰ w zatokach Botnickiej i Fińskiej.

·         Światowy Dzień Wody [World Water Day] - 22 marca

o   Światowy Dzień Wody  to międzynarodowa inicjatywa, która została zapoczątkowana w 1992 roku przez Organizajcję Narodów Zjednoczonych na konferencji Środowisko i Rozwój (UNCED) w Rio de Janeiro

·         Międzynarodowy Dzień Ptaków - 1 kwietnia  

o   O ochronie ptaków najszerzej mówi Dyrektywa Ptasia Unii Europejskiej (DP) z dnia  2 kwietnia 1979r. Jest ona odpowiedzią na alarmujące informacje o zmniejszaniu się liczby gatunków ptaków zasiedlających różne tereny Europy oraz kurczeniu się populacji wielu europejskich gatunków oraz ich siedlisk.

·         Tydzień Czystości Wód - 1-7 kwietnia  

o   Woda wodzie nierówna. Celem Tygodnia Czystości Wód jest uświadomienie ludziom jak cenna jest czyta, nieskażona woda.

·         Dzień Zwierząt Laboratoryjnych - 24 kwietnia

o   Dzień Zwierząt Laboratoryjnych ma na celu nie tylko nakłanianie do maksymalnej rezygnacji z testów wykonywanych na zwierzętach, ale również zwrócenie uwagi na konieczność poprawy warunków hodowli i obchodzenia się ze zwierzętami. Skala testów przeprowadzanych na zwierzętach przy obecnym stanie wiedzy i istniejących technologiach nie ma usprawiedliwienia dla swego ogromu. Część z badań jest wykonywanych w celach farmaceutycznych i w tym przypadku trudno by było z nich całkowicie zrezygnować, lecz dużą ich część stanowi testowanie produktów kosmetycznych i chemii użytkowej. W większości przypadków badania te są wielokrotnie powielane w różnych ośrodkach, powiększając skalę cierpień zwierząt. To, co my wszyscy możemy zrobić, to konsekwentnie wybierać w sklepach szampony, kremy, proszki do prania czy pasty do zębów nie testowane na zwierzętach. Należy także dążyć do maksymalnego zminimalizowania cierpienia, na jakie narażone są zwierzęta w czasie wykonywania na nich badań, z których nie można zrezygnować.

·         Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem - 25 kwietnia 

o   Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem ma na celu zwrócenie uwagi na obecność dźwięków w naszym codziennym życiu oraz na nasz udział  w ich tworzeniu.  Świadomość zagrożenia hałasem umożliwi podjęcie działań zapobiegających jego nadmiernemu generowaniu. Dzień obchodzony jest od 2001 z inicjatywy Towarzystwa Higieny Akustycznej.

 

·         Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej - 22 maja

o   Różnorodność biologiczna ma ogromne znaczenie dla zrównoważonego rozwoju i zwalczania ubóstwa. Wpływa na poziom życia ludzi, na ilość i jakość pożywienia, dostarcza ludziom środków używanych w medycynie tradycyjnej i do produkcji leków współczesnych.

·         Europejski Dzień Parków Narodowych - 24 maja

o   Obecnie w Europie jest ponad 250 parków narodowych o łącznym obszarze 12,5 mln hektarów, co stanowi 1,2 % kontynentu. W Polsce jest ich 23.

·         Dzień Ziemi [Earth Day]  - 22 kwietnia

o   Dzień Ziemi obchodzono po raz pierwszy w 1970 roku w Stanach Zjednoczonych. Dziś trudno wskazać kraj, w którym w tym dniu nie mówi się o matce Ziemi.  W programie udział bierze 12000 organizacji w 174 państwach. Dzień Ziemi, którego celem jest pobudzanie świadomości ekologicznej, nauka poczucia odpowiedzialności za czyste i zdrowe środowisko, jest jedynym wydarzeniem obchodzonym na jednocześnie na całym świecie przez ludzi różnych narodowości, ras i religii.

·         Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego [World Environment Day]  - 5 czerwca

o   Celem obchodów Dnia jest pogłębienie świadomości opinii publicznej na temat potrzeby ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego na Ziemi.

·         Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej - 16 września

o   Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej został proklamowany przez ONZ w 1994 roku. Obchodzony jest w rocznicę podpisania Protokołu Montrealskiego (1987rok) dotyczącego ograniczenia emisji substancji niszczącej warstwę ozonową. Protokół stanowi międzynarodowe porozumienie wykonawcze do Konwencji o Ochronie Warstwy Ozonowej ustanowionej w Wiedniu w 1985roku. ONZ zaapelowało do państw członkowskich, aby obchody Dnia były poświęcone propagowaniu działań służących realizacji celów Protokołu i jego aneksów.

·         Dzień Dzikiej Fauny, Flory i siedlisk Naturalnych -  19 września

o   W roku 1979 w Bernie w Szwajcarii została ustanowiona Konwencja o ochronie dzikiej flory i fauny europejskiej oraz siedlisk przyrodniczych (Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats). Weszła ona w życie w połowie roku 1982, natomiast Polska ratyfikowała ją 1 stycznia 1999, zobowiązując się do jej przestrzegania na swoim terytorium

·         Sprzątanie Świata – 3 weekend września

o   (ang. Clean Up the World) – międzynarodowa kampania odbywającej się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw.

·         Europejski Dzień bez Samochodu – 22 września

o   ang. Car Free Day, również Światowy Dzień bez Samochodu, ang. World Car Free Day – międzynarodowa kampania ekologiczna obchodzona corocznie 22 września wieńcząca Tydzień Zrównoważonego Transportu

·         Miesiąc Dobroci Dla Zwierząt – październik

o   Miesiąc pod hasłem „Zwierzę nie jest rzeczą”.

·         Światowy Dzień Wegan – 1 października

o   Święto obchodzone corocznie 1 października, ustanowione 22 listopada 1977 przez Międzynarodową Unię Wegetariańską (ang. International Vegetarian Union, IVU).

·         Światowy Dzień Ptaków - 1 października

o   Liczba ptaków na Ziemi stale się zmniejsza. W Polsce wytępiono dropia, którego ostatnie lęgowe osobniki zginęły w 1987 roku. Celem obchodzonego 1 października Światowego Dnia Ptaków jest zwrócenie uwagi ludzi na potrzebę chronienia ptaków wraz z ich naturalnym środowiskiem.

·         Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych - 2 października

o   Rocznie około 20 miliardów zwierząt hodowlanych zostaje zabitych często w barbarzyński sposób lub też ginie podczas transportów. Chociaż przepisy międzynarodowe określają dokładnie sposób uboju zwierząt, tak aby ich cierpienia możliwie jak najbardziej ograniczyć, a także ustalają maksymalny czas trwania transportu do 8 godzin, tragicznie często przepisy te są łamane. Światowy Dzień Zwierząt hodowlanych przypada w dniu urodzin Mahatmy Ghandiego (1860-1948), pioniera światowego ruchu wegetariańskiego. Mahatma ("Wielki Duch"), indyjski polityk i moralista, polityczny i duchowy przywódca Hindusów w walce o niepodległość, reformy i sprawiedliwość społeczną, zginął z rąk przeciwników politycznych.

·         Światowy Dzień Siedlisk - 3 października

o   Siedlisko przyrodnicze (natural habitat) to uniwersalny europejski termin oznaczający ekosystem o określonych granicach geograficznych.

·         Światowy Dzień Św. Franciszka – Patrona Ekologów - 4 października

o   „Bądź człowiekiem wśród stworzeń, bratem między braćmi” Święty Franciszek - pierwszy ekolog - głosił wizję solidarności i braterstwa ze wszystkimi stworzenia. W 1979 roku papież Jan Paweł II ogłosił św. Franciszka patronem ekologów. Współcześnie może on być znakiem orientacyjnym w odszukiwaniu właściwych relacji między człowiekiem a przyrodą, innymi ludźmi i Bogiem. W Polsce tę problematykę rozwijają franciszkańskie grupy ekologiczne, w tym Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu.

·         Światowy Dzień Zwierząt - 4 października

o   „Pies jest jedyną istotą na świecie, która bardziej kocha ciebie niż siebie samego” J. Billlings. Polacy kochają zwierzęta. Prawie w każdym polskim domu jest jakiś Maciek, Burek lub Saba, a 90% ankietowanych Polaków nie zgadza się na okrutne traktowanie zwierząt (CEBOS). Mimo to wiele z tych Burków i Sab przywiązywanych jest w pobliżu domu na krótkich łańcuchach, śpi w nieocieplanych budach. Światowy Tydzień Zwierząt i Światowy Dzień Zwierząt to okazja do upomnienia się o los nie tylko psów ale także zwierząt hodowanych na fermach, trzymanych w laboratoriach.

·         Dzień Drzewa  - 10 października

o   Dzień Drzewa (ang. Arbor Day) – międzynarodowa akcja sadzenia drzew odbywająca się w coraz większej liczbie krajów na świecie. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw. Inicjatorem Dnia Drzewa był amerykanin Julius Sterling Morton, sekretarz rolnictwa Stanów Zjednoczonych, gubernator stanu Nebraska, znawca i miłośnik przyrody.

·         Światowy Dzień Monitoringu Wód  - 18 października

o   Obchody tego święta poprzedzone są całomiesięcznymi obserwacjami wybranych lokalnych zlewni. Głównym celem jest pokazanie i rozpropagowanie wiedzy na temat wszelkich współzależności występujących na poziomie zlewni. Został wprowadzony przez America's Clean Water Foundation w 2002 roku, który był  rokiem czystej wody. Obecnie obchodzony jest na całym świecie, a jednym z głównych współorganizatorów jest International Water Association.

·         Dzień bez Futra – 25 listopada

o   Polskie święto obchodzone 25 listopada od 1994 roku[1]. Zostało ustanowione na IV Ogólnopolskim Kongresie "Teraz Ziemia" przez działaczy Klubu Gaja oraz Frontu Wyzwolenia Zwierząt. Celem obchodów jest zdelegalizowanie hodowli i zabijania zwierząt dla futer.

·         Dzień Ryby – 20 grudnia

o   Dzień Ryby – organizowany 20 grudnia (od 2003) w Polsce przez Stowarzyszenie Empatia i Fundację Viva! W dniu tym podczas akcji ulicznych zorganizowanych w polskich miastach uczestnicy próbują przekonać społeczeństwo, że ryby nie są przedmiotami i czują ból.

·         Godzina dla Ziemi

o   (ang. Earth Hour) – akcja związana z zieloną polityką stworzona przez World Wide Fund for Nature odbywająca się w każdą ostatnią sobotę marca, począwszy od 2007 roku. Ma ona na celu nakłonienie zwykłych ludzi, a także korporacje, do wyłączenia na jedną godzinę świateł oraz urządzeń elektrycznych w domach i biurach. Skłania ona do refleksji nad zmianami klimatu.

·         Światowy Tydzień Wody

o   akcja organizowana od 1991 roku przez Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Wodny SIWI.