Subskrybuje zawartość

Cytaty

A tu lista ciekawych cytatów związanych z ekologią, ochroną środowiska itp.


***


ALBERT SCHWEITZER


"Dopóki człowiek nie obej­mie współczu­ciem wszys­tkich żywych stworzeń, dopóty on sam nie będzie mógł żyć w pokoju." - Albert Schweitzer


"Ety­ka sza­cun­ku dla życia na­kazu­je nam wszys­tkim poszu­kiwać spo­sob­ności, by za ty­le zła, wyrządzo­nego zwierzętom przez ludzi, pośpie­szyć im z jakąkol­wiek pomocą." - Albert Schweitzer


Albert Schweitzer (1875-1963) to wybitny teolog, religioznawca, duszpasterz, misjonarz, lekarz-humanista-praktyk, społecznik, orędownik pokoju na świecie, organista, muzykolog, znawca Jana Sebastiana Bacha, autorytet moralny i filozoficzny, myśliciel, filozof, etyk, prekursor  etyki środowiskowej oraz współczesnej ekologii i myślenia opartego na współczesnych zasadach zrównoważonego rozwoju. Schweitzer to także Laureat Pokojowej Nagrody Nobla (1953), założyciel Szpitala w Lambarene.


***


JAN PAWEŁ II


"Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi! Zwracam się w szczególny sposób do tych, którym powierzona została odpowiedzialność za ten kraj i za jego rozwój, aby nie zapominali o obowiązku chronienia go przed ekologicznym zniszczeniem! Niech tworzą programy ochrony środowiska i czuwają nad ich skutecznym wprowadzaniem w życie! Niech kształtują nade wszystko postawy poszanowania dobra wspólnego, praw natury i życia! Niech ich wspierają organizacje, które stawiają sobie za cel obronę dóbr naturalnych! W rodzinie i w szkole nie może zabraknąć wychowania do szacunku dla życia, dla dobra i piękna. Wszyscy ludzie dobrej woli winni współdziałać w tym wielkim dziele. Każdy z uczniów Chrystusa niech weryfikuje styl swego życia, aby słuszne dążenie do pomyślności nie zagłuszyło głosu sumienia, które waży to, co słuszne i prawdziwie dobre." - Jan Paweł II (fragment Homilii wygłoszonej w Zamościu 12 czerwca 1999 r.)


"Stan zagrożenia człowieka ze strony wytworów samego człowieka ma różne kierunki i różne stopnie nasilenia. Zdaje się, że jesteśmy coraz bardziej świadomi, iż eksploatacja ziemi, planety, na której żyjemy, domaga się jakiegoś racjonalnego i uczciwego planowania. Równocześnie eksploatacja ta dla celów nie tylko przemysłowych, ale także militarnych, nie kontrolowany wszechstronnym i autentycznie humanistycznym planem rozwój techniki, niesie z sobą często zagrożenie naturalnego środowiska człowieka, alienuje go w stosunku do przyrody, odrywa od niej. Człowiek zdaje się często nie dostrzegać innych znaczeń swego naturalnego środowiska, jak tylko te, które służą celom doraźnego użycia i zużycia. Tymczasem Stwórca chciał, aby człowiek obcował z przyrodą, jako jej rozumny i szlachetny 'pan' i 'stróż', a nie jako bezwzględny 'eksploatator'." - Jan Paweł II (fragment encykliki "Redemptor Hominis", 1979 r.)