Subskrybuje zawartość

program konferencji 21.05.2015

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa KNS

„Badania młodych naukowców z zakresu ochrony środowiska

21 maj 2015r.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

kampus im. ks. Prof. R. Rumianka, ul. Wóycickiego 1/3,

Aula 201 bud. 23

11.15

Rejestracja uczestników i rozpoczęcie konferencji

Sesja I

11.30 – 13.45

Prowadzący: Ilona Skoczeń, Aleksandra Kleśta

11.30 - 11.45

Diana Mańko(UMCS  Lublin)

Biosurfaktanty – związki chemiczne przyjazne środowisku

11.45 – 12.00

Magdalena Szaniawska, Anna Taraba,  Katarzyna Szymczyk(UMCS Lublin)

Surfaktanty w wodach powierzchniowych i ściekach

12.00 – 12.15

Anna Taraba(UMSC Lublin)

Właściwości objętościowe wodnych roztworów surfaktantu fluorowęglowego

12.15 – 12.30

Kamila Orlińska (UJK Kielce)

Jakość ścieków opadowych na przykładzie wybranych zlewni miejskich

12.30 – 12.45

Diana Rymuszka (UMCS Lublin)

Badania stabilności emulsji kosmetycznych

12.45 – 13.00

Maciej Sierakowski(UKSW Warszawa)

Żywność, żywienie a zdrowie

13.00 – 13.15

Małgorzata Penińska(KUL Lublin)

Przyroda w oczach Kraszewskiego

13.15 – 13.30

Agata Staszak – Piekarska (UAM Poznań)

Analiza zróżnicowania przestrzennego atrakcyjności turystycznej w gminie Drawno

13.30 – 13.45

Agnieszka Hutniczak(UŚ Katowice)

Siedliska ruderalne w mieście – interesujące miejsca dla badacza

13.45 – 13.55

Przerwa

SESJA II

13.55 – 15.40

Prowadzenie: Magdalena Terlecka, Bożena Sosak – Świderska

13.55 – 14.10

Aleksandra Kleśta(UKSW Warszawa)

Walory przyrodnicze i konserwatorska ochrona przyrody na terenie powiatu grodziskiego

14.10 – 14.25

Magdalena Terlecka(UKSW Warszawa)

Cykl hydrologiczny w ekosystemie miejskim – zaburzenia i metody regulacji

14.25 – 14.40

Marcelina Olszak, Izabela Podgórska(UP Lublin)

Rizosphere microorganisms and soil pythoemediation

14.40 – 14.55

Michał Karczmarz  (PWST Tarnów)

Wyniki badań płazów ze stanowiska w Tarnowie

14.55 – 15.10

Izabela Adamiec, Monika Gwiżdż (Uniwersytet Pedagogiczny Kraków)

Krótko o ochronie niechronionych gatunków ważek

15.10 – 15.25

Bożena Sosak – Świderska, Magdalena Terlecka, Maciej Sierakowski,

Aleksandra Kleśta, Robert Paprocki (UKSW Warszawa)

„Stan ekologiczny stawów w miejscowościach turystycznych – podsumowanie projektu badawczego: „Stan ekologiczny zbiorników wodnych w miejscowościach turystycznych na przykładzie miasta Giżycko”

15.25 – 15.40

Jacek Mikuła(UR Kraków)

Skład gatunkowy ichtiofauny na stanowiskach wód płynących regionu tarnowskiego

 15.40 – 15.55

Justyna Ślęzka(UJ Kraków)

Stan ekologiczny źródliskowych wód rzeki Jasiołki na podstawie badań makrobezkregowców bentosu

15.55 – 16.05

przerwa

SESJA III

16.05 -  17.10

Prowadzenie:Paweł Szczepańczyk, Anna Mirecka

16.05 – 16.20

Monika Mroczek, Skrabacz Małgorzata (UR Kraków)

Zagrożenia obszarów Natura 2000 powiatu tarnowskiego

16.20 – 16.35

Łukasz Tyburski(Kampinoski Park Narodowy)

Problemy ochrony drzewostanów w parkach narodowych na przykładzie Kampinoskiego Parku Narodowego

16.35 – 16.50

Milena Grabska, Dorota Zagończyk(SWPS Warszawa, UKSW Warszawa)

Rys historyczny ochrony przyrody w Polsce

16.50 – 17.05

Michał Sułkowski(Główny Urząd Statystyczny)

Dane statystyczne jako źródło wskaźników i trendów o rozwoju energetyki odnawialnej

17.05 – 17.20

Dyskusja i zakończenie konferencji